Rejestracja: 91 46 34 566

Deklaracje

Jednym z wymogów posiadanego przez Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej kontrakt z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego i specjalisty oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację. Jeśli ktoś chce realizować to prywatnie z pominięciem NFZ, to  nadal istnieje możliwość skorzystania z porad lekarza rodzinnego, specjalisty lub pielęgniarek, ale wówczas odpłatnie (patrz zakładka cennik usług). W takim przypadku przed pierwszą wizytą w Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej proszę przejść do punktu 4-tego - dodatkowe dokumenty.

 1. Wypełnij deklaracje
  Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) i AOS (specjalista) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa, rodzinna, położna i opieki długoterminowej). Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza:

  Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją NFZ. UWAGA!!! Prosimy pamiętć, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia (patrz punkt nr 2). Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach!

 2. Dowód ubezpieczenia
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami składając deklarację prosimy przedstawić aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Również przy okazji kolejnych wizyt w Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej pacjent może zostać poproszony o jego przedstawienie. Dlatego prosimy zabierać go zawsze ze sobą wybierając się do nas z wizytą.

  Rodzaj dokumentu zależy od sytuacji zawodowej pacjenta. Jeśli jest:

  1. etatowcem: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy - jeśli ją posiada.
  2. przedsiębiorcą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  3. emerytem/rencistą: nr świadczenia z legitymacji emeryta lub rencisty
  4. osobą bezrobotną: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  5. członkiem rodziny ubezpieczonego: dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub legitymację rodzinną z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS. W przypadku dzieci (.doc, .pdf) uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancką.

  Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
  Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.

  Brak dowodu ubezpieczenia
  Jeżeli w stanie nagłym pacjent potrzebuje skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiada przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możesz taki dokument przedstawić w terminie do 7 dni od dnia udzielania świadczenia. Jeśli pacjent  nie dostarczy dowodu ubezpieczenia w tym terminie, może zostać obciążony kosztami wizyty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
   
 3. Dostarczenie kompletu dokumentów
  Wypełnioną deklarację wraz z dowodem ubezpieczenia zdrowotnego lub jego kopią prosimy najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna ewentualnie pocztą. W przypadku przesyłki listowej prosimy o dołączenie kserokopii aktualnego dowodu ubezpieczenia z podpisaną przez pacjanta adnotacją "Za zgodność z oryginałem".

  Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej.

  Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).
   
 4. Przed pierwszą wizytą
  Aby maksymalnie usprawnić i wykorzystać czas pierwszej wizyty, prosimy o wypełnienie wcześniej:

  1. ankiety o stanie zdrowia pacjenta (dziecka).
  2. formularza upoważnienia innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań za życia i po śmierci.

Obsługa strony www: www.eniteo.pl