Rejestracja: 91 46 34 566

Warto wiedzieć

  1. Informacje o świadczeniach
  2. Wszystko o ubezpieczeniu
  3. Adres strony internetowej NFZ ZOW w Szczecinie
  4. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  5. Całodobowy telefon informacyjny
  6. ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
  7. Art.16.1 Świadczeniobiorcy na  podstawie ustawy nie  przysługują : 1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne  orzeczenia i  zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie  świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one  związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją ,niezdolnością do  pracy, kontynuowaniem  nauki ,uczestnictwem dzieci, uczniów,słuchaczy zakładów  kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach  sportowych i  zorganizowanym wypoczynku, a  także jeżeli nie są wydawane dla  celów  pomocy społecznej, orzecznictwa  o  niepełnosprawności  lub  uzyskania zasiłku  pielęgnacjnego :
  8.   2) świadczenia  opieki zdrowotnej  niezakwalifikowane  jako gwarantowane :                                                          2.Koszty badania ,wydania orzeczenia lub zaświadczenia   ,na zlecenie prokuratury albo sądu , w związku z postępowaniem  prowadzonym  na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane  z części  budżetu  państwa , której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  albo  Prezes  Naczelnego Sądu Administracyjnego.                                                                           3. Przepis ust. 2  nie wyłącza  możliwości obciążania strony  postępowania  kosztami  badania  lub  wydawania  orzeczenia lub  zaświadczenia , o  których  mowa  w  tym przepisie, na  podstawie  odrębnych  przepisów.                                                                                                                                                         4.Koszty badania , wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z  orzekaniem o  niezdolności  do  pracy dla celów rentowych, ustaleniem uprawnień w ramach  ubezpieczeń  społecznych, są  finansowane  przez  podmiot, na  którego  zlecenie  zostaje  przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.                                                                                                                                                 5.Rada MInistrów określi , w  drodze rozporządzenia, sposób i  tryb finansowania kosztów , o  których mowa w ust.4, uwzglądniając cel  wydania  orzeczenia  lub  zaświadczenia oraz  przeprowadzenia  badania.                                                                                                                        

Obsługa strony www: www.eniteo.pl